SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Spracovanie protokolových súborov

1.1. V rámci prístupu na svoje webové stránky spracováva spoločnosť GRAVIS Industry s.r.o. protokolové súbory o prístupe na tieto webové stránky, a to za účelom ochrany svojich oprávnených záujmov, ktorými je zabezpečenie ochrany webových stránok a zlepšnie ich fungovania.

1.2. Protokolové súbory sú spracované bez súhlasu návštevníka webovej stránky a sú uschovávané po dobu 1 mesiac odo dňa návštevy webovej stránky

1.3. Spracovanie týchto protokolových súborov vykonáva spoločnosť GRAVIS Industry s.r.o. samostatne, alebo týmto poverí tretiu osobu. Spracovanim protokolových súborov spracováva spoločnosť GRAVIS Industry nasledujúce údaje, ktoré môžu (ale nemusia) zahŕňať osobné údaje návštevníka webovej stránky :

webová stránka, z ktorej návštevník webovú stránku spoločnosti Gravis Industry s.r.o. navštívil

IP-adresa;

dátum prístupu a doba trvania prístupu;

prípadný dopyt návštevníka;

Kód odpovede http;

prenášané skupiny dát;

Údaj o prehliadači a operačním systéme počítača návštevníka webovej stránky.

2. Spracovanie osobných údajov pre zasielanie newslettera

2.1. V prípade záujmu návštevníka webových stránok o zasielanie newslettera a ďalších reklamných oznamov, bude spoločnosť GRAVIS INDUSTRY s.r.o. spracovávať, na základe súhlasu poskytnuté osobné údaje takéhoto návštevníka minomálne v rozsahu mailovej adresy. Pokiaľ návštevník poskytne spoločnosti GRAVIS Industry s.r.o aj svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia ) bude spoločnosť GRAVIS Industry spracovávať aj tieto údaje.

2.2. Osobné údaje návštevníka začne spoločnosť GRAVIS Industry s.r.o. spracovávať až po vyplnení príslušného formulára pre objednávku posielania newslettera a iných reklamných informácií svojimi osobnými údajmi. Zadanie objednávky následne potvrdí návštevník podľa inštrukcií v doručenej emailovej správe. V prípade, že zadanie objednávky nebude potvrdené, budú údaje zadané návštevníkom do formulára zlikvidované bez zbytočného odkladu.   

2.3. Poskytnuté osobné údaje sú spracovávané do doby odvolania udeleného súhlasu. Samotné spracovanie poskytnutých údajov bude vykonávať spoločnosť Gravis Industry s.r.o. sama, prípadne poverí tretiu osobu.

Súhlas zo spracovaním osobných údajov je úplne dobrovoľný, a môže byť kedykoľvek odvolaný, a to zaslaním písemného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu sídla spoločnosti GRAVIS Industry s.r.o. (viď vyššie), alebo kliknutím na link :tu. Udelený súhlas je možné odvolať aj kliknutím na odkaz „Odhlásiť GRAVIS Industry s.r.o. Newsletter“ v poslanom newsletteri alebo v reklamním oznámení. Bez udelenia súhlasu nie je posielanie reklamných oznámení spoločnosti GRAVIS Industry možné.

3. Použitie súborov cookies a analýza webových stránok

3.1. S cieľom zlepšenia fungovania svojich webových stránok, vyhodnotenia ich návštevnosti a s cieľom optimalizácie marketingových aktivit používa spoločnosť GRAVIS Industry s.r.o. ma svokich webových stránkach cookies súbory-Cookie súbory sú malé textové súbory. Ktoré sú ukládané prostredníctvom prehliadača v počítači, pomocou, kterého je webová stránka zobrazená.

3.2. Cookie súbory neslúžia ani neumožňujú osobnú identifikáciu užívateľov webowej stránky. Zoznam všetkých cookies súborov, ktoré spoločnosť GRAVIS Industry ukladá na svojich webových stránkach je k dispozícii tu.

3.3. V prípade, že návštevník nesúhlasí s ukladaním cookies súborov, môže zabrániť ich ukladanie zmenou nastavení svojho prehliadača, a to v nastavení prehliadača.

4. Používanie sociálnych pluginov

4.1. Webové stránky spoločnosti GRAVIS Industry obsahujú aj socálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah zo svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi. Ide o :

plugin síete Facebook, ktorý je spravovaný společnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

plugin služby Instagram, ktorý je spravovaný společnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

4.2. Prosím zoberte na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované spoločnosťou GRAVIS Industry s.r.o., ktorá tak nie je zodpovědná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by nimi mohli byť spôsobené.

5. Ďalšie práva spojené s ochranou osobných údajov

5.1. Pri spracovávaní osobných údajov spoločnosťou GRAVIS Industry s.r.o. nedochádza k rozhodovaniu založenom výhradne na automatizivanom spracovaní, ktoré by malo právne účinky, alebo sa inak dotýkalo subjektov údajov, ktorých osobné údaje spoločnosť Gravis Industry s.r.o. spracúva podľa tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia

5.2. Subjektom údajov, ktorých osobné údaje spoločnosť GRAVIS Industry s.r.o. spracúva, patria pri naplnení predpokladov ustanovených právnymi predpismi nasledujúce práva spojené zo spracovaním ich osobných údajov

(i) právo na prístup k osobním údajom, ktoré spočíva v práve dostať bezplatne na základe žiadosti informácie o tom , ktoré osobné údaje spoločnosť Gravis Industry spracúva

(ii) právo na opravu ich spracúvaných osobných údajov

(iii)právo na vymazanie ich spracovávaných osobných údajov

(iv) právo na obmedzenie spracovania ich osobných údajov

(v) právo na prenositeľnosť osobných údajov

(vi)právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas zo spracovaním osobných údajov, pokiaľ je súhlas právnym základom pre príslušné spracovanie osobných údajov ( t.j. pre posielanie newsletteru a ostaných reklamných oznamov ) .

5.3. Subjekty údajov, ktorých osobné údaje spoločnosť GRAVIS Industry spracúva majú při naplnení predpokladov stanovených právními predpismi, právo vzniesť námietku proti spracovávaniu ich osobných údajov, pokiaľ právnym základom spracovania sú oprávnené záujmy spoločnosti GRAVIS Industry s.r.o. 

5.4. Vyššie uvedené práva, rovnako ako sťažnosti, môžu subjekty údajov, kterých osobné údaje spoločnosť GRAVIS Industry s.r.o. spracúva, uplatniť písomne alebo e-mailom u spoločnosti GRAVIS Industry, ktorá je správcom osobných údajov, a to na kontaktných adresách uvedených nižšie v čl. 6

5.5. Užívatelia a ďalšie osoby, kterých osobné údaje spoločnosť GRAVIS Industry spracúva sa takisto môžu zo svojou sťažnosťou obrátiť na dozorový orgán kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů zo sídlom  Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

6. Kontaktné údaje správcu osobních údajov a zmocnenca pre ochranu osobných údajov

6.1.Správcom osobních údajov spracovávaných podľa tohoto Vyhlásenia o ochrane súkromia je spoločnosť

GRAVIS Industry s.r.o.

IČO:            06042066

sídlo:            Na Zbytkách 41, Staré Město, 739 01

Tel.:             + 420 775 797 088

 

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia je platné a účinné od 21.5.2018

Image